Swedish

Generella instruktioner för LEAP-projektet verktyg

 

Hur man använder verktygen?

Du har kommit till introduktionen av LEAP verktyg. Om du vill kan du hoppa över introduktionen och gå direkt till verktygen via två portaler:

 

 

 

 

Alternativt kan du gå direkt till de individuella verktygen vars titlar förklarar vad de innehåller.

 

Verktyg A: 

Ta fram och implementera en policy för miljöanpassad upphandling  

Verktyg B:

Upphandlingsprocessen

Verktyg C:

Självtest för att hitta organisationens hinder för en effektiv miljöanpassad upphandling

Verktyg D:

Gemensam upphandling – att kombinera offentlig upphandlingar för flera upphandlande enheter

Verktyg E:

Standard specifikationer

Verktyg F:

Inkludera miljökrav i offentlig upphandling

Verktyg G:

Produktinformation och information om upphandlingskonsortier

Verktyg H:

Driva på en miljöanpassning av marknaden

Implementation Tools

Inkludera miljökriterier i upphandling

Denna del av LEAP verktyg är utformad för att hjälpa dig att inkludera miljökriterier i upphandlingsprocessen på det mest effektiva sättet samtidigt som du håller dig inom EU:s upphandlingsdirektiv och förordningar.

 

Verktyg B: Att lyckas med upphandlingsprocessen

Hitta vilka delar av upphandlingsprocessen som är mest lämpade för att inkludera miljöaspekter i. Visa på hur du kan nå ett bra resultat även med små förändringar i upphandlingsprocessen. Om du har begränsade resurser visa på hur du använder dessa mest effektivt.      

 

Verktyg F: Att införa miljökrav i offentlig upphandling

Att förstå den juridiska strukturen är grundläggande. Detta verktyg ger en insikt i de olika stadierna i upphandlingsprocessen och beskriver vad du kan resp. inte kan göra i de olika stadierna. Du hittar hur du kan använda miljökriterier och hur säkerställa
att  hela upphandlingsprocessen driver på miljöarbetet i hela din organisation.

 

Verktyg E: Standardspecifikationer

Detta verktyg ger dig direkt åtkomst till miljökravsspecifikationer och miljökriterier för sju produktgrupper: Förnybar energi, IT, byggnation, transport, mat (konventionell och ekologisk), rengöringsprodukter och papper. Du kan använda dessa direkt eller endast använda kriterierna i sammanfattningen för att starta miljöanpassningen av din upphandlingsverksamhet


Verktyg G: Information om specifikationer, produkter
och konsortier

Detta verktyg är en databas som hjälper dig att hitta många produktspecifikationer på olika europeiska språk. Nästan allt som du kan vilja köpa finns på någon av webbsidorna i verktyget.

 

Verktyg H: Att främja en miljöanpassad marknad

Verktyget visar hur du kan förbättra miljöprestandan på de produkter som du köper och miljökunskapen hos dina leverantörer.

Strategic Tools

Utveckla en strategi för att implementera miljöanpassad upphandling i din organisation

Denna del av LEAP verktyg erbjuder verktyg till hjälp för offentliga myndigheter att komma över interna hinder för att introducera miljöanpassad upphandling och utveckla en strategi för systematisk implementering. Många offentliga myndigher runt om i Europa har erfarenheter av miljöanpassad upphandling men det finns en risk för att miljöanpassade upphandlingsaktviteter endast blir marginella om de inte genomförs systematiskt.

 

Verktyg C: Självvärderingsverktyg för att identifiera och hantera organisatoriska hinder för en effektiv och miljöanpassad upphandling

Ett bra första steg för en myndighet är att identifiera de interna hindren för en effektiv miljöanpassad upphandling. Verktyg C innehåller en enkel process för utvärdering av hindren samt strategier för att komma över dem.<Tool C/barriers>.

 

Verktyg A: Utveckla och implementera en policy för miljöanpassad upphandling

Systematisk implementering av miljöanpassad upphandling gynnas om en offentlig myndighet har en effektiv miljöanpassad upphandlingspolicy. Detta för att försäkra sig om att det finns politiskt stöd och ett klart regelverk för införandet. Verktyg A ger råd hur man förbereder en policy och exempel på hur den kan testas. <Tool A>

 

Verktyg B: Att lyckas med upphandlingsprocessen

Många offentliga myndigheter har eller håller på och utvecklar ett miljöledningssystem. som t.ex. EMAS. Dessa system kan vara ett mycket effektivt sätt att säkerställa en systematisk implementering av miljöanpassad upphandling. Verktyg B visar på hur man kan integrera miljöanpassad upphandling i existerande miljölednings-system. <Tool B>.

 

Verktyg H: Att främja en miljöanpassad marknad

Effektiviteten av miljöanpassad upphandling kan ökas mycket genom ett nära samarbete med leverantörerna, för att utveckla miljöanpassade produkter och tjänster på marknaden, så att hela upphandlingskedjan miljöanpassas. Verktyg H ger tips på olika sätt att miljöanpassa leverantörerna och deras produkter. <Tool H>.


Verktyg D: Gemensam upphandling – att samverka i offentlig upphandling

Ett ytterligare steg för miljöanpassad upphandling är gemensam upphandling. <Tool D>. Verktyg D. Gemensam upphandling med andra myndigheter kan resultera i ökad makt och mindre administration, vilket kan vara mycket effektivt för att påverka marknaden och sänka priserna. Verktyg G visar på nyttan och presenterar modeller för gemensam upphandling.