Greek

Γενική Εισαγωγή  – πρόγραμμα LEAP
Τα ΕΡΓΑΛΕΙΑ

'Γιατί τα Εργαλεία είναι χρήσιμα στην Ελλάδα’

Στην Ελλάδα πραγματοποιούνται βήματα προς την προστασία του περιβάλλοντος σταθερά και ουσιαστικά.
Η ανακύκλωση κερδίζει συνεχώς νέους υποστηρικτές, η περιβαλλοντική αγωγή διδάσκεται στα σχολεία, τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης προσελκύουν το ενδιαφέρον φορέων. 
Είναι γεγονός όμως, πως η επιτάχυνση των διεργασιών αυτών κρίνεται όχι μόνο σκόπιμη αλλά και επιτακτική. Η συνειδητή στάση απέναντι στο περιβάλλον πρέπει να εδραιωθεί. Οι αρχές της αειφόρου ανάπτυξης πρέπει να εφαρμοστούν σε όλα τα επίπεδα, από τους δημόσιους οργανισμούς, τις επιχειρήσεις, τους πολίτες.
Ιδιαίτερο ρόλο καλείται να διαδραματίσει ο δημόσιος τομέας, θέτοντας πρώτος ο ίδιος το παράδειγμα, επιβάλλοντας ενέργειες μέσω της νομοθεσίας, παρέχοντας κίνητρα μέσω οικονομικών ενισχύσεων και επιβραβεύσεων πάσης φύσεως, δίνοντας περισσότερες ευκαιρίες πληροφόρησης και εκπαίδευσης.
 Ειδικότερα όταν γίνεται λόγος για  σχετικά νέους και καινοτόμους τομείς, όπως οι πράσινες προμήθειες τότε απαιτούνται επιπλέον καθοδήγηση, εκπαίδευση και κίνητρα. Αυτό ακριβώς παρέχει το σύνολο των 7 εργαλείων που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου, από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα,  προγράμματος LIFE Περιβάλλον LEAP.
Ένας πλήρης οδηγός πράσινων προμηθειών βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου οργανισμού, ανεξαρτήτως προηγούμενης εμπειρίας αναφορικά με τα πράσινα προϊόντα. Τα εργαλεία είναι διατυπωμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να προσφέρουν ουσιαστική βοήθεια. Παρουσιάζουν, δηλαδή, βήμα προς βήμα τις απαιτούμενες ενέργειες για αειφόρο προμήθειες και παραθέτουν πληθώρα πετυχημένων παραδειγμάτων.
          Έτσι με τη βοήθεια των εργαλείων αυτών δύναται ένας ευαισθητοποιημένος φορέας να ξεκινήσει με την εισαγωγή πολιτικής πράσινων προμηθειών (Εργαλείο Α), να ξεχωρίσει τυποποιημένες προδιαγραφές πράσινων προϊόντων (Εργαλείο Ε) είτε να αναζητήσει στήριξη της προσπάθειάς του στη διαχείριση της διαδικασίας της προμήθειας (Εργαλείο Β). Ακόμα παρατίθενται πρακτικές συμβουλές και βήματα για όσους επιθυμούν να προχωρήσουν σε περισσότερο γενικευμένες δράσεις, όπως η προώθηση πράσινων αγορών (Εργαλείο Η). Ένας επίσης σημαντικός οδηγός είναι αυτός που αναφέρεται στις κοινές προμήθειες (Εργαλείο Δ). Οι κοινές προμήθειες είναι ένα εργαλείο ιδιαίτερα αποτελεσματικό σε ότι αφορά την προώθηση πράσινων προμηθειών, ακόμα και στο πλαίσιο της ελληνικής πραγματικότητας όπως διαπιστώθηκε από την πιλοτική δράση που ανέλαβαν από κοινού η Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Αμαρουσίου, η Δημοτική επιχείρηση του Δήμου Καλλιθέας Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Καλλιθέα – Ρόδος Αειφορία και το Δημοτικό ΚΕΚ Χολαργού. Η κοινή προμήθεια ανακυκλωμένου χαρτιού που ανέλαβαν συνολικά 7 δημόσιοι φορείς απέδειξε πως εμπόδια, όπως οι υψηλές τιμές της αγοράς οικολογικών προϊόντων, μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά. Επιπλέον, η ελληνική αγορά πράσινων προϊόντων, αν και μικρού μεγέθους, μπόρεσε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που τέθηκαν, ενώ ο αριθμός των φορέων που συμμετείχαν στη δράση αυτή προβάλει αισιόδοξα μηνύματα ευαισθητοποίησης και δέσμευσης απέναντι σε περιβαλλοντικά ζητήματα.
Το σύνολο των 7 εργαλείων διαμορφώθηκε μετά από εντατικές έρευνες και με τη συνδρομή ειδικών από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες. Για τη διατύπωσή τους χρησιμοποιήθηκαν απόψεις και πρακτικές από φορείς με μεγάλη εμπειρία στον τομέα των οικολογικών προμηθειών, αλλά και φορέων που βρίσκονται σε αρχικά στάδια.
          Οι οδηγοί που προέκυψαν με τον τρόπο αυτό, είναι  διαθέσιμοι για κάθε ευαισθητοποιημένο φορέα και περιέχουν τον κατάλληλο συνδυασμό τεχνογνωσίας και απλοποιημένης καθοδήγησης, ειδικότερα για την Ελλάδα αλλά και τις νότιες ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία, βρίσκονται ακόμα στην αρχή της πορείας τους σε ότι έχει να κάνει με την υλοποίηση των πράσινων προμηθειών. 


Πως να ξεκινήσετε την εφαρμογή των εργαλείων?

Βρίσκεστε στο εισαγωγικό σημείωμα της χρήσης των εργαλείων του LEAP. Αν δεν ενδιαφέρεστε για την εισαγωγή, μπορείτε να προχωρήσετε με τα εργαλεία μέσω των δύο portals.

 

 

 • Διαδικτυακή πύλη Implementation Tools: Ενσωματώνοντας Περιβαλλοντικά Κριτήρια στις Προμήθειες
 • Διαδικτυακή πύλη Strategic Tools: Διαμορφώνοντας στρατηγική προμηθειών συμπεριλαμβανομένου από κοινού προμήθειες  

 

 

Εναλλακτικά μπορείτε να προχωρήσετε απευθείας σε κάθε ένα εργαλείο ξεχωριστά, οι τίτλοι των οποίων είναι αρκετά επεξηγηματικοί:

 

Εργαλείο A: 

Διαμορφώνοντας και εφαρμόζοντας μια πολιτική πράσινων προμηθειών 

Εργαλείο B:

Διαχείριση της διαδικασίας προμήθειας

Εργαλείο Γ:

Εργαλείο αυτο-αξιολόγησης για την εξεύρεση λύσεων σε διοικητικό επίπεδο με  στόχο την αντιμετώπιση των οργανωτικών δυσκολιών για την προώθηση οικολογικών προμηθειών

Εργαλείο Δ:

Κοινές Προμήθειες – Δράσεις συνδυασμένων δημόσιων προμηθειών

Εργαλείο E:

Πρότυπες προδιαγραφές;

Εργαλείο ΣΤ:

Ενσωματώνοντας περιβαλλοντικές απαιτήσεις στις δημόσιες προμήθειες 

Εργαλείο Ζ:

Πληροφόρηση σε προδιαγραφές, προϊόντα και συνεταιρισμούς

Εργαλείο H:

Προωθώντας μια πράσινη αγορά

   

1.1 Οι επιπτώσεις των προμηθειών του δημοσίου τομέα

Οι προμήθειες του δημοσίου τομέα και ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής και κοινωνικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία. Κατά γενική ομολογία η τεράστια ποσότητα προϊόντων, υλικών και υπηρεσιών που προμηθεύεται ο δημόσιος τομέας σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί με τρόπο λιγότερο επιβλαβή για το περιβάλλον και με μικρότερο κόστος κατά την χρήση και την διάθεσή τους.

Οι προμήθειές μας έχουν αντίκτυπο στη χρήση των πόρων, τον τρόπο που τα προϊόντα παράγονται ως προς το ήπιο της κατασκευής τους και το ενεργειακό τους κόστος. Υπάρχει ένας παραλληλισμός ανάμεσα στη σωστή προμήθεια και το σωστό σχεδιασμό – υποστηρίζεται πως 70% του εφ’ όρου ζωής ενεργειακού κόστους ενός κτιρίου καθορίζεται πάνω στο σχεδιαστήριο. Αντίστοιχα, επιλέγοντας το σωστό προϊόν ή υλικό μπορούμε να επηρεάσουμε ουσιαστικά το κόστος των προϊόντων που θα χρησιμοποιήσουμε ή ακόμα καλύτερα την υπηρεσία για την οποία το προϊόν θα χρησιμοποιηθεί.

Αποδοτικότητα σε όρους πόρων ισοδυναμεί με μικρότερη μόλυνση και λιγότερες ανάγκες σε πρώτες ύλες στο στάδιο της παραγωγής. Ισοδυναμεί με μειωμένη κατανάλωση νερού και ενέργεια κατά την χρήση και την διάθεσή του.

Οι σωρευτικές επιπτώσεις περισσότερο αποδοτικών και λιγότερο βλαβερών προϊόντων είναι τεράστιες. Το έργο RELIEF έδειξε πως εάν ο δημόσιος τομέας προμηθευόταν ηλεκτρισμό από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από νεόδμητες εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας, τότε αυτό από μόνο του θα μπορούσε να συνεισφέρει το 18% των δεσμεύσεων του πρωτοκόλλου του Κιότο για την Ευρώπη. Αντίστοιχα εάν ο δημόσιος τομέας προμηθευόταν οργανικά τρόφιμα θα μπορούσαν να προκύψουν οφέλη σε μειωμένη αζωτοποίηση και καταστροφές σε ποτάμια ρεύματα και υπέργεια αποθέματα νερού.  

Δεν προκαλεί έκπληξη το ότι μετά από πολλά χρόνια έντονων διαμαχών είναι τώρα θεμιτή, σύμφωνα με τη νέα εμπλουτισμένη Οδηγία περί προμηθειών, η εξακρίβωση στις δημόσιες προμήθειες του τρόπου με τον οποίο ορισμένες ομάδες προϊόντων έχουν παραχθεί, όπως ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και οργανικά παραγόμενα τρόφιμα. 

Οι δημόσιες Αρχές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας υπολογίζεται πως έχουν αγοραστική δύναμη ανώτερη της τάξης του ενός τρισεκατομμυρίου €, το οποίο μεταφράζεται στο 15% του εγχώριου προϊόντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρησιμοποιώντας την αγοραστική δύναμη αυτή δημιουργικά, ενισχύοντας την κίνηση προς ευρείες πολιτικές της ΕΕ για μια οικονομία με μεγαλύτερη επάρκεια πόρων, με μικρότερες ανάγκες εισαγωγών ενέργειας, με καινοτόμα ανταγωνιστικά προϊόντα παρουσιάζεται εφικτό, επιθυμητό και αναγκαίο. Κάποιος θα μπορούσε να υποστηρίξει πως οι δημόσιοι φορείς σε όλη την Ευρώπη έχουν όχι μόνο την υποχρέωση να προμηθεύονται στις χαμηλότερες τιμές αλλά και της συνείδησης των γενικότερων επιπτώσεων των προμηθειών τους και της ανάγκης της αποδοτικής διαχείρισης τους. Ίσως κάποια στιγμή στο μέλλον μια από τις θεμελιώδης απαιτήσεις των δημοσίων προμηθειών θα είναι η ενεργός δέσμευση προς τη συστηματική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και πόρων για την παραγωγή αγαθών, υλικών και υπηρεσιών, που προμηθεύεται και χρησιμοποιεί το δημόσιο.
Το πρόγραμμα LEAP επιδιώκει να μετατρέψει τα αποτελέσματα των δημοσίων προμηθειών περισσότερο αποδοτικά από απόψεως πόρων και ενέργειας παρέχοντας ένα σύνολο εργαλείων για τους αρμόδιους προμηθειών του δημοσίου τομέα που θα τους βοηθήσει να είναι περισσότερο συστηματικοί και περιβαλλοντικά αποδοτικοί στις δραστηριότητές τους.

Τα εργαλεία στο σύνολό τους περιλαμβάνουν τις περισσότερες πτυχές των πράσινων προμηθειών και υποστηρίζουν αρμόδιους προμηθειών και περιβαλλοντολόγους στην προσπάθεια τους να εισάγουν βασικά βήματα διαχείρισης προκειμένου να αποτελέσουν οι πράσινες προμήθειες τον κανόνα και όχι την εξαίρεση. Σε όλα τα εργαλεία τονίζεται η σημασία της προσέγγισης μέσω ενός συστήματος διαχείρισης που θα εξασφαλίζει την ομαλή διενέργεια των πράσινων προμηθειών.

Οι πράσινες προμήθειες ωφελούν όχι μόνο το περιβάλλον, αλλά θα πρέπει να μας βοηθήσουν στον σχεδιασμό υπηρεσιών περισσότερο αποτελεσματικών, οι οποίες θα παράγονται με τρόπο περισσότερο αποδοτικό. Καινοτόμοι τρόποι διερεύνησης αναγκών και διαφορετικοί τρόποι παραγωγής υπηρεσιών θα επιτρέψουν την επιλογή περισσότερο αειφόρων προϊόντων και πρακτικών. Τα οφέλη για τις πόλεις και τους Δήμους περιλαμβάνουν:

 • αυξημένη αποδοτικότητα, επιτυγχάνοντας υψηλότερα επίπεδα αειφορίας με το ίδιο κόστος 
 • βελτιωμένες ικανότητες και δυνατότητες καινοτομιών
 • αυξημένη αξιοπιστία στο πλαίσιο της οικιστικής και επαγγελματικής κοινότητας και
 • υψηλότερο επίπεδο συμβατότητας με την περιβαλλοντική νομοθεσία

 

1.2 Το πρόγραμμα LEAP

LEAP σημαίνει Local Environmental Management Systems and Procurement, δηλαδή Τοπικά Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Συστήματα Διαχείρισης Προμηθειών. Είναι ένα πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, χρηματοδοτικό εργαλείο LIFE και ολοκληρώθηκε το 2006.
Το LEAP αποτελείται από δύο μέρη: μια βήμα προς βήμα διατύπωση συνόλου εργαλείων με σκοπό την ενίσχυση των αρμόδιων για τις προμήθειες του δημοσίου τομέα σε όλη την Ευρώπη και μια σειρά κοινών και παράλληλων παγκόσμιων προμηθειών με σκοπό τη διερεύνηση μεθόδων συνεργασίας των δημοσίων φορέων προς την επιρροή της αγοράς προς καλύτερα περιβαλλοντικά αποτελέσματα.

Από το πρόγραμμα προέκυψαν οκτώ εργαλεία, ως ακολούθως. Μπορείτε να έχετε πρόσβασή σε κάθε ένα από αυτά κλικάροντας απλά στον τίτλο τους:

 

Εργαλείο Α: Διαμορφώνοντας και εφαρμόζοντας μια πολιτική πράσινων προμηθειών;

Το εργαλείο αυτό παρέχει συμβουλευτική σχετικά με την διαμόρφωση και διατήρηση πολιτικής. Μια εύκολη πλατφόρμα παρέχει τα βασικά συστατικά που απαιτούνται σε οποιαδήποτε πολιτική προμηθειών.

 

Εργαλείο Β: Διαχείριση της διαδικασίας προμηθειών;

Το εργαλείο αυτό εντοπίζει τα τμήματα αυτά της διαδικασίας προμηθειών τα πιο σημαντικά σε ότι αφορά την επιρροή περιβαλλοντικών αποτελεσμάτων μέσω προμηθειών. Το εργαλείο παραθέτει μια σειρά από διαδικασίες Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης προκειμένου οι αρμόδιοι προμηθειών να βελτιώσουν τα περιβαλλοντικά αποτελέσματα των προμηθειών.  

 

Εργαλείο Γ: Εσωτερική αξιολόγηση για την εξεύρεση λύσεων σε διοικητικό επίπεδο με στόχο την αντιμετώπιση οργανωτικών εμποδίων για αποτελεσματικές πράσινες προμήθειες;

Το εργαλείο αυτό δίνει την ευκαιρία σε οργανισμούς να διαγνώσουν οι ίδιοι και να θέσουν μέτρα για να γίνουν πιο αποδοτικοί σε όρους αειφόρων αποτελεσμάτων προμηθειών 

 

Εργαλείο Δ: Κοινή προμήθεια – Συνδυασμένες δραστηριότητες δημοσίων προμηθειών ;

Το εργαλείο αυτό βασίζεται σε 2 από κοινού, παράλληλες παγκόσμιες προμήθειες που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο του έργου LEAP. Το εργαλείο παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο οι κοινές προμήθειες μπορούν να επηρεάσουν την αγορά και να μεταφέρουν διαθεσιμότητα περισσότερο αειφόρων προϊόντων από την μια χώρα της ΕΕ στην άλλη.

 

Εργαλείο Ε: Πρότυπες Προδιαγραφές;

Το εργαλείο αυτό περιέχει συμβουλές και τυπικές προδιαγραφές για έναν αριθμό βασικών ομάδων προϊόντων: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πληροφορικής, Κατασκευές, Συγκοινωνία, Τρόφιμα (πιστοποιημένα ή οργανικά), Υλικά καθαρισμού και Χαρτί. Προδιαγραφές για προϊόντα κλειδιά αναδεικνύονται προς εύκολη χρήση.

 

Εργαλείο ΣΤ: Ενσωματώνοντας περιβαλλοντικές απαιτήσεις στις δημόσιες προμήθειες;

Το παρών εργαλείο παρέχει το νομικό πλαίσιο για την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών πτυχών στα διάφορα στάδια της διαδικασίας μιας προμήθειας και παραθέτει χρήσιμες συμβουλές για θέματα όπως Η χρήση οικολογικών σημάτων ως κριτήρια.

 

Εργαλείο Ζ: Πληροφορίες σχετικές με προδιαγραφές, προϊόντα και συνεταιρισμούς ;

Το εργαλείο 7 αποτελεί μια βάση περίπου 120 ιστοσελίδων με λεπτομερή πληροφόρηση σχετικά με προϊόντα, ομάδες προϊόντων και προδιαγραφές για βασικές προμήθειες του δημοσίου τομέα. Το εργαλείο παρέχει πρόσβαση στους διαδικτυακούς τόπους και σε ποικιλία γλωσσών

 

Εργαλείο Η: Προωθώντας μια πράσινη αγορά ;

Το εργαλείο παρέχει ένα πλαίσιο και λεπτομερή πληροφόρηση για τον τρόπο συνεργασίας με την αγορά και με τους προμηθευτές για καλύτερα περιβαλλοντικά αποτελέσματα.

 

1.3 Οι εταίροι του προγράμματος

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από 14 εταίρους, υπό τον συντονισμό της πόλης Leicester. Οι εταίροι είναι

 • Δημοτικό Συμβούλιο του Leicester (συντονιστής του έργου)
 • Δήμος Sutton, του Λονδίνου
 • Δήμος Southwark, του Λονδίνου
 • Δήμος Lewisham, του Λονδίνου
 • Δήμος  Sandwell, του Λονδίνου
 • Δήμος του Goteborg - Torslanda
 • Πόλη της Βαρκελώνης
 • Δήμος της Αλμάντα
 • Δημοτικό ΚΕΚ Χολαργού
 • Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Αμαρουσίου
 • Δημοτική Επιχείρηση Αειφορία Καλλιθέας Ρόδου
 • Global to Local Ltd (Μεγάλη Βρετανία);
 • SEMCO (Σουηδία);

Το ICLEI δραστηριοποιήθηκε ως σύμβουλος του προγράμματος.


Για περαιτέρω πληροφόρηση επί του προγράμματος παρακαλώ επικοινωνήστε με το For queries on the project please refer to Leicester City Council (www.leicester.gov.uk) in the first instance.

 

Implementation Tools

Ενσωματώνοντας Περιβαλλοντικά Κριτήρια στις Προμήθειες

This section of the LEAP toolkit is designed to assist you in incorporating environmental criteria into the procurement process in the most effective manner possible, whilst making sure that you keep within the legal framework set for procurement within the EU.
Αυτή η ενότητα των Εργαλείων του LEAP σχεδιάστηκε με σκοπό να βοηθήσει στην ενσωμάτωση περιβαλλοντικών κριτηρίων στις προμήθειες με όσο το δυνατό περισσότερο αποτελεσματικό τρόπο, παραμένοντας εντός του νομικού πλαισίου προμηθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

      

Εργαλείο B: Διαχείριση της Διαδικασίας Προμηθειών: Εντοπίστε τα Σημεία αυτά που είναι περισσότερο ευαίσθητα /τα σημεία που επηρεάζονται περισσότερο από την εισαγωγή περιβαλλοντικών πτυχών. Ανακαλύψτε πως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μερικά βασικά βήματα στη διαδικασία προμηθειών προκειμένου να εξασφαλίσετε καλύτερα περιβαλλοντικά αποτελέσματα και επιδόσεις. Αν οι πόροι σας είναι περιορισμένοι, δείτε που μπορείτε να τους αφιερώσετε για καλύτερα αποτελέσματα.


Εργαλείο F: Ενσωματώνοντας περιβαλλοντικές απαιτήσεις στις δημόσιες Προμήθειες. Η κατανόηση του νομικού πλαισίου είναι κρίσιμη. Το εργαλείο αυτό παρέχει μια εκ βαθέων επισκόπηση στα διάφορα στάδια των προμηθειών και σε ενέργειες στις οποίες μπορείς και δεν μπορείς να προβείς στα στάδια αυτά. Δείτε πως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κριτήρια προδιαγραφών, ειδικότερα οικολογικά σήματα και πως να εξασφαλίσετε την περιβαλλοντικά οφέλη για τον οργανισμό σας μέσω διαγωνισμών.


Εργαλείο E: Πρότυπες Προδιαγραφές. Το εργαλείο αυτό δίνει άμεση πρόσβαση σε περιβαλλοντικές προδιαγραφές και κριτήρια για επτά ομάδες προϊόντων ιδιαίτερης σημασίας: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προϊόντα πληροφορικής?, Συγκοινωνία, Τρόφιμα ( πιστοποιημένα ή οργανικά), καθαριστικά και Χαρτί. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα δεδομένα αυτά απευθείας ή δοκιμάστε απλά τα κριτήρια κλειδιά που παρουσιάζονται στην περιληπτική παρουσίαση για να ξεκινήσετε τη βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης της προμήθειάς σας


Εργαλείο G – Πληροφορίες σχετικές με προδιαγραφές, προϊόντα
και συνεταιρισμούς,
αποτελεί μια βάση δεδομένων η οποία επιτρέπει τη διερεύνηση ενός ευρέως φάσματος προϊόντων στις διάφορες ευρωπαϊκές γλώσσες. Σχεδόν όποιο προϊόν επιλέξετε να προμηθευτείτε,μπορείτε να το βρείτε στη μια ή την άλλη ιστοσελίδα του εργαλείου.

 

Εργαλείο H – Προωθώντας μια πράσινη αγορά, παρουσιάζει πως μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει τις δημόσιες προμήθειες προκειμένου να βελτιώσει την περιβαλλοντική επίδοση των προϊόντων που αγοράζει και την περιβαλλοντική επάρκεια και επίδοση των προμηθευτών με τους οποίους συνεργάζεται.

 

Strategic Tools

Διαμορφώνοντας στρατηγική
για την  εφαρμογή πράσινων
προμηθειών στον οργανισμό σας

This section of the LEAP toolkit provides tools designed to assist public authorities in overcoming internal barriers to the introduction of green procurement developing a strategy to ensure systematic implementation.

 

Αυτό το τμήμα των εργαλείων του LEAP σχεδιάστηκε με σκοπό να βοηθήσει τις δημόσιες αρχές στην προσπάθειά τους να ξεπεράσουν εσωτερικά εμπόδια στην εισαγωγή πράσινων προμηθειών αναπτύσσοντας στρατηγική για τη διασφάλιση της συστηματικής εφαρμογή τους.

 

Πολλοί δημόσιοι φορείς σε όλη την Ευρώπη έχουν αποκτήσει εμπειρία σε πράσινες προμήθειες, υπάρχει ωστόσο ο κίνδυνος οι δραστηριότητες πράσινων προμηθειών να παραμείνουν στο περιθώριο, είτε να εξαρτώνται από συγκεκριμένα δεσμευμένα μέλη του προσωπικού, εάν δεν υπάρξει το κατάλληλο στρατηγικό πλαίσιο για να διασφαλίσει τη συστηματική τους εφαρμογή.

 

Ένα πολύ καλό πρώτο βήμα για τις δημόσιες αρχές είναι να αναλύσουν τα εσωτερικά εμπόδια των αποτελεσματικών πράσινων προμηθειών . <Tool C> Το Εργαλείο C παρέχει μια πολύ εύκολη διαδικασία αναγνώρισης των εσωτερικών εμποδίων και ανάπτυξης στρατηγικών για να τα ξεπεράσουν.

 

Η συστηματική εφαρμογή πράσινων προμηθειών εντείνεται ιδιαίτερα εάν η   μόσια αρχή εφαρμόζει μια αποτελεσματική Πολιτική Πράσινων ρομηθειών <TOOL A>, προκειμένου να διασφαλίσει την απαραίτητα πολιτική υποστήριξη αι να παρέχει ένα σαφές πλαίσιο εφαρμογής. Το Εργαλείο A παρέχει ουσιαστικές πληροφορίες για την προετοιμασία της πολιτικής και παραδείγματα διαφόρων τεστ που μπορούν να συμπεριληφθούν.


Ένας αυξανόμενος αριθμός δημόσιων φορέων έχουν εφαρμόσει ή αναπτύσσουν  υστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, όπως το EMAS. Τα συστήματα αυτά μπορούν να παρέχουν ένα πολύ αποτελεσματικό πλαίσιο για την εξασφάλιση συστηματικής εφαρμογής πράσινων προμηθειών. Τα Εργαλείο B παρουσιάζει ένα σαφή οδηγό για την Ενσωμάτωση Πράσινων Προμηθειών σε ήδη υπάρχοντα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. <Tool B>


Η αποτελεσματικότητα μιας πράσινης προμήθειας μπορεί να ενισχυθεί σε μεγάλο βαθμό με την συνεργασία προμηθευτών προς την ανάπτυξη αγορών προϊόντων και τη διαμόρφωση περισσότερο πράσινης αλυσίδας ανεφοδιασμού. Το Εργαλείο H παρέχει πλήρη συμβουλευτική πάνω στις διαφορετικές προσεγγίσεις ενθάρρυνσης της βελτίωσης της περιβαλλοντικής επίδοσης των προμηθευτών. <Tool H>

 

Μια περαιτέρω στρατηγική προσέγγιση εφαρμογής πράσινων προμηθειών διαμορφώνεται από δραστηριότητες Κοινών Προμηθειών <Tool D>. Οι Απο Κοινού Προμήθειες με άλλες αρχές, μπορούν να οδηγήσουν σε ιδιαίτερα ενισχυμένη αγοραστική δύναμη και μειωμένα διοικητικά κόστη, στοιχεία που μπορούν να αποδειχθούν πολύ αποτελεσματικά στην ανάπτυξη αγορών και τη μείωση των τιμών πράσινων προϊόντων. Το Εργαλείο D υπογραμμίζει τα οφέλη και παρουσιάζει μοντέλα για την εφαρμογή από κοινού προμηθειών